Podklady k aktivitám Občianskeho združenia SaUvedom v Baterkárni.

 

Ako iste viete, u nás v Baterkárni má pod palcom rôzne podujatia naše Občianske združenie SaUvedom. 

Napríklad má pod patronátom aj skvelý program pre aktívnu mládež meno SILA KONAŤ

SaUvedom má aj vlastný web – www.sauvedom.sk – neváhaj ho samozrejme navštíviť!

Ale je potrebné – aby sme strategickú dokumentáciu potrebnú k zabezpečeniu správneho smerovania organizácie zverejňovali aj na tomto webe – a nájdeš ich tu: 

 

Plán strategického rozvoja organizácie 2024.docx

 

Vzdelávanie osôb pracujúcich s mládežou

 

Mladí ľudia s menej príležitosťami – metodika

 

Stratégia organizácie Občianske združenie SaUvedom 2024-27

 

Občianske združenie SaUvedom sa od svojho vzniku zameriava na vytváranie podmienok pre udržateľné žitie našich komunít. Združenie stojí za 1. reuse centrom na Slovensku menom Baterkáreň (od roku 2019), v ktorom pôsobí a kde zavádzame princípy sociálneho obehového hospodárstva do života komunít prostredníctvom širokej palety riešení na predchádzanie vzniku „odpadu“ a na ochranu životného prostredia, a vzájomných vzťahov. 

Reagujeme na problém nadvýroby i nadspotreby, konštruktívnym a zrozumiteľným spôsobom ľuďom ukazujeme, že je možné meniť svoj životný štýl. Princíp udržateľnosti patrí do všetkých oblasti nášho života – či hovoríme o nákupnom správaní, spotrebe, zmene návykov, alebo o psychickom a fyzickom zdraví, či udržateľných vzťahoch. Mentálne zdravie považujeme za základný stavebný kameň našich komunít, ktoré čelia výzvam, ktoré prináša klimatická zmena. 

Poslanie organizácie

Hlavným poslaním Občianskeho združenia SaUvedom je vytváranie možností a nástrojov pre zvyšovanie povedomia, budovanie kapacít a odbornosti, a pre spájanie ľudí a organizácií k ochrane životného prostredia. Občianske združenie SaUvedom aktívne zvyšuje povedomie o problematike udržateľného rozvoja, zmeny klímy a aplikácii princípov sociálnej obehovej ekonomiky s cieľom zabezpečenia udržateľného rozvoja miest a krajov. Združenie je aj vďaka činnosti konceptu “reuse centra” ako aktívneho a pomáhajúceho člena komunity, ktorý prispieva k jej rozvoju, k tvorbe konštruktívneho a inkluzívneho prostredia a prostredníctvom organizovania a ďalšieho vzdelávania k pomoci, solidarite a integrácii všetkých ľudí bez rozdielu. Len spolu sme silnejší.

Hodnoty organizácie

1. Odbornosť a kvalita

Držíme sa vysokých štandardov odbornosti pri poskytovaní informácií a vzdelávania v oblasti klimatickej krízy, cirkulárnej ekonomiky a udržateľnosti. Snažíme sa prinášať obsah, ktorý je presný, aktuálny a kvalitný.

2. Zodpovednosť

Veríme, že sme zodpovední za formovanie udržateľnej budúcnosti, a preto sa zameriavame na témy, ktoré majú pozitívny vplyv na klímu, komunity a jednotlivcov.

3. Rešpekt a inklúzia

Vytvárame prostredie, v ktorom je rešpekt kľúčový. Inkluzíve prístupy k vzdelávaniu a osvete zabezpečujú, že sú naše aktivity prístupné a relevantné pre rôznorodú komunitu.

4. Aktivizmus, občianska participácia a spoločenská angažovanosť

Podporujeme aktivizmus a angažovanosť vo veciach verejného záujmu. Chceme, aby naša komunita cítila silu a dôležitosť svojich hlasov.

5. Inovácie a flexibilita

Staviame na inováciách v našich vzdelávacích aktivitách a flexibilite v prispôsobovaní sa dynamickým potrebám komunity a meniacim sa okolnostiam.

6. Spolupráca a partnerstvá

Veríme v silu spolupráce a v budovanie vzájomných partnerstiev. Snažíme sa integrovať perspektívy a skúsenosti rôznych organizácií pre bohatší a holistický pohľad na problémy.

7. Vzdelávanie a osobný rozvoj

Kladieme dôraz na vzdelávanie a osobný rozvoj nielen v oblasti environmentálnych tém, ale aj v oblasti aktívneho občianstva, dobrovoľníctva a mentálneho zdravia.

8. Transparentnosť a dôveryhodnosť

Pracujeme transparentne, aby sme budili dôveru medzi našou komunitou. Otvorene komunikujeme o našich aktivitách, cieľoch a výsledkoch.

9. Empatia a súcit

Rozvíjame empatiu a súcit voči jednotlivcom, komunitám a životnému prostrediu. Snažíme sa chápať potreby a perspektívy ostatných.

 

Súznieš ? 

Pridaj sa k nám! 🙂 

PS: Výročné správy organizácie nájdeš tu.