SVDM, s.r.o. ako registrovaný sociálny podnik (ďalej RSP) má v zmysle § 9 zákona 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch zriadený Poradný výbor.

Dátum zriadenia poradného výboru : poradný výbor bol zriadený do 1 roka od priznania štatútu RSP – dňa 01.06.2021.

Spôsob kreovania poradného výboru: voľby

RSP má vypracovaný  interný dokument pre Poradný výbor.

 

Dátumy zasadnutí poradného výboru v roku 2021 :

01.06.2021, 01.09.2021, 01.12.2021

Počet členov: 3 – podľa Internej smernice – 2x priamo, 1x nepriamo zainteresovaná osoba

 

Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.06.2022:

1: priamo zainteresovaná osoba: zamestnanec RSP; ktorým na účely tejto smernice je fyzická osoba v pracovnom pomere s RSP (Kupcová)

2 : priamo zainteresovaná osoba: obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP (Rehák)

3: nepriamo zainteresovaná osoba : člen občianskeho združenia (Šutová)

Poradný výbor je poradným orgánom RSP zriadeným za účelom zapájania zainteresovaných osôb do hospodárskej činnosti RSP, dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu RSP a hodnotenia dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu RSP.

Bližšie informácie o zriadení, zložení, pôsobnosti a kreovaní poradného výboru RSP, ako aj práva a povinnosti RSP pri zapájaní zainteresovaných osôb do spravovania svojej hospodárskej činnosti prostredníctvom poradného výboru sú popísané v Internej smernici o zriadení poradného výboru RSP.

Výročné správy RSP nájdete tu.