Perkarbonát sodný na váhu

€1.80

Perkarbonát sodný  je pracia sóda (uhličitan sodný) obohatená kyslíkom, ktorý sa pri pôsobení tepla a vlhka uvoľňuje a tvorí peroxid vodíka. Ten má bieliaci a dezinfekčný účinok, vďaka čomu uľahčuje pranie a pomáha pri upratovaní. Vhodný je najmä na pranie plienok, výrobe pracích prostriedkov či pri čistení drezov a WC mís.


Perkarbonát sodný má využitie predovšetkým ako bielič pri čistení a praní, vhodný najmä na pranie plienok, výrobe pracích a textilných prostriedkov, čistenie vaní, odpadov, úpravy vody v bazénoch a podobne.

POUŽITIE: Pranie bielej a svetlej bielizne v práčke, namáčanie silno znečisteného oblečenia, čistenie WC, odtoku drezu, umývadiel, vaní a spŕch. Aby Perkarbonát správne účinkoval, zalejte ho vodou pri teplote 40 ° C a viac. V studenej vode sa prášok nerozpustí a neaktivuje.

ZLOŽENIE: CAS číslo: 15630-89-4 ES číslo: 239-707-6 Obsah kyslíka: min. 13,0% Analýza na siete: >1,40 mm: max. 10% <0,15 mm: max. 3% Sypná hustota: 850 - 1200 g/l Vlhkosť: max. 1% Zloženie: Na2CO3.1, 5 H2O2


VAROVANIE: môže zosilniť požiar, oxidant. Nebezpečenstvo. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Uchovávajte mimo dosahu detí.Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami otvoreným ohňom a inými zdrojmi zahrievania. Zákaz fajčenia, Nevdychujte prach. Používajte ochranné rukavice/ochranné pomôcky. PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. vyberte konaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM (+421 2 5477 4166) alebo lekára. Likvidácia: Nespotrebovaný výrobok odovzdajte v zbernom mieste pre zvláštne alebo nebezpečné odpady. Použitý obal po dôkladnom vyprázdnení - odovzdajte do triedeného odpadu.

 

Distribútor: handymade s.r.o.

Jednotková cena: 3,60  € /kg

OBALY: Produkt vám navážime do už použitých pohárov či flašiek, ktoré máme k dispozícii. Obaly sú čistené a dezinfikované prípravkami. Sypané produkty vážime aj do čistých a nových sáčkov.
Pokiaľ máte záujem o úplne nový obal - prihoďte si ho prosím do košíka tu :)  


Možnosti produktu

Objednajte si produkty v našom eshope - doručujeme na celé Slovensko..aj do vlastných obalov :)

Čo to znamená?
Ak si objednáte tovar na váhu - buď si vyberiete prázdny obal z ponuky alebo vám načapujeme do použitých a umytých nádob, ktoré máme k dispozícii.  
Balíček vám taktiež priletí z použitých materiálov.

máte otázky? sem s nimi :)