Benefity dobrovoľníctva alebo prečo sa stať dobrovoľníkom?

Každý z nás si vie pod pojmom „dobrovoľníctvo“ niečo predstaviť. Je to téma tak blízka, ale pritom aj taká ďaleká. V literatúre by sme našli asi takúto nejakú definíciu – „…dobrovoľníctvo predstavuje oblasť pomerne nesúrodých činností, ktorá je založená na dobrých medziľudských vzťahoch, je základným stavebným prvkom občianskej spoločnosti a uskutočňuje najvznešenejšie ašpirácie ľudstva – túžbu po mieri, slobode, príležitostiach, bezpečí a spravodlivosti pre všetkých.

Ak by sme to mali ešte nejako priblížiť, sústreďuje sa na „vyššie poschodia“ Maslowovej pyramídy potrieb, ako je napríklad túžba po uznaní a sebarealizácia.

 

Vyzeralo dobrovoľníctvo vždy tak ako ho poznáme teraz?

To veru nie, dobrovoľníctvo, ako každá iná oblasť ľudskej činnosti, si prešla za tisícročia svojím vývojom. Prvotným formovaním nejakej kapacity ľudí pomáhať sa postupne budovala už pred vyše 10 000 rokmi (začiatok holocénu), kedy sa svetová klíma stabilizovala, človek sa usadil a vytváral veľké usadlé spoločnosti, kde sa postupne formovala kultúra, morálka a v nej existujúce hodnoty, kde si ľudia dôverujú, spolupracujú a správajú sa spravodlivo – to vytvorilo vhodné prostredie aj pre nezištnú pomoc – dobrovoľníctvo.

Veľkú „stopku“ zažilo dobrovoľníctvo v období komunistického štátu, kedy za dobrovoľníctvo boli považované činnosti, ktoré si aktéri nezvolili sami, ale boli im nanútené ako napríklad „dobrovoľné brigády“.

Dobrovoľníctvo ako ho poznáme dnes sa vyvíjalo od 90. rokov minulého storočia, spoločne aj s občianskou angažovanosťou, budovaním demokracie, vznikom občianskych združení, iniciatív, záujmových združení či neziskových organizácií.

Dobrovoľnícke činnosti sú všeobecne prospešné nielen pre komunitu a prijímajúcu organizáciu, ale aj pre jednotlivcov. Skúsenosti s dobrovoľníctvom sú veľmi atraktívne pre vysoké školy (pri prijímačkách) či pri hľadaní si práce, kedy môžete nejedného HR-istu ohromiť a určiť tak jednu z tém na prijímacom pohovore.

Existuje veľké množstvo prijímajúcich organizácií, ktoré sa tešia prítomnosti dobrovoľníkov. Čo je nutné pre to spraviť? Mať záujem, chuť pomáhať, byť motivovaný, mať voľný čas a hlavne získavať informácie, ktoré organizácie prijímajú dobrovoľníkov, internet je nevyčerpateľná studnica. Oblastí je mnoho, medzi najobľúbenejšie patria environmentálne, humanitárne, kultúrne práce, práca s deťmi či mládežou – to záleží od organizácie a od jej oblasti zamerania. Dobrovoľníci sú vítaní aj v našej Baterkárni, stačí nám napísať.

 

Dobrovoľníctvo podporuje aj Európska únia

Rok 2001 bol vyhlásený za Medzinárodný rok dobrovoľníkov a rok 2011 za Európsky rok dobrovoľných činností na podporu aktívneho občianstva. Základné ciele predstavujú:

 • usilovanie sa o vytvorenie priaznivého prostredia pre dobrovoľníctvo v EÚ so zámerom zakotviť dobrovoľníctvo ako súčasť podpory občianskej účasti;
 • posilniť postavenie organizátorov dobrovoľných činností, aby sa zlepšila ich kvalita;
 • priniesť uznanie dobrovoľných činností;
 • zlepšiť povedomie o hodnote a dôležitosti dobrovoľníctva.

 

Dobrovoľníctvo neuniklo ani pozornosti výskumných šetrení, tie priniesli zaujímavé výsledky o tom, ako dobrovoľníctvo vnímajú samotní dobrovoľníci a čo všetko ním získali, v čom a či sa zdokonalili. Výpovede dobrovoľníkov naprieč Európou (bez ohľadu na oblasť, v ktorej pôsobia) sa zhodujú v nasledovných: 

 • Zvýšenie sebavedomia
 • Zlepšenie komunikačných zručností, získanie nových kontaktov
 • Rozvoj v riadení vzťahov, tímovej spolupráci
 • Posun v self-managemente
 • Skvalitnenie aktívneho počúvania
 • Rozvoj v leadershipe
 • Pochopenie spoločnosti, rozmanitosti
 • Preberanie zodpovednosti
 • Príprava na prácu
 • Zlepšenie učenia
 • Plánovanie, vyjednávanie, rozpočtovanie, rozhodovanie a riešenie problémov
 • Posilňovanie zmyslu pre demokratické postupy a prístupy občianskej spoločnosti

 

Ďalší výskum (The Health Benefits of Volunteering, 2007), ktorý bol zameraný na pozitívne dopady dobrovoľníckych činností jednoznačne potvrdzuje pozitívny vplyv v oblasti zdravia a hlavne v preventívnej roli – vo vzťahu k telesnému aj k duševnému zdraviu, ktoré mimochodom teraz všetci tak potrebujeme! Je značné, že trávenie voľného času dobrovoľníčením prináša svoje ovocie a je založené na obojstrannom obohatení.

 

Text pre vás pripravila: Diana Forró

Pridaj komentár