TAED - aktivátor perkarbonátu na váhu

€0.60

Tetraacetylethylendiamin, Aktivátor perkarbonátu sodného 

(Obsah TAED: 92 –2.0, Obsah železa: <20 mg/k, Vzorec: C10H16N2O4, CAS číslo:10543-57-4, EK číslo: 234-123-8)


Použitie: TAED, alebo tiež Tetraacetylethylendiamin je aktivátor prania. Tieto granule bielej farby sa pridávajú v množstve cca 5 % do perkarbonátu sodného a uvoľňuje z neho peroxid už pri nízkych teplotách, cca od 30°C. Prvýkrát bol komerčne použitý už v roku 1978 a odvtedy sa stal hlavným bieliacim prostriedkom v Európe. Je úplne biologicky odbúrateľný. Je rozpustný vo vode: 0.2 g/L @ 20 °C.

Ak teda periete s perkarbonátom, pri 1kg perkarbonátu spotrebujete zhruba 50g TEADu.


Spotrebujte do:  06/ 2021

Šarža: TAED1906021

Krajina pôvodu: Čína

Skladovanie: Skladujte na chladnom a suchom mieste, v dobre uzavretej nádobe. 

Varovanie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach.  Pri vdýchnutí : Ak došlo k nadýchnutiu, odtiahnite na čerstvý vzduch. Ak nedýcha, poskytnite umelé dýchanie. Ak dýcha ťažko, dajte kyslík. Pri kontakte s pokožkou : V prípade kontaktu ihneď oplachujte pokožku mydlom a množstvom vody. Pri kontakte s očami : Okamžitě omývajte veľkým množstvom vody po dobu nejmenej 15 minút. Pri požití : Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí). Poraďte sa s lekárom. Volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM (+421 2 5477 4166) alebo lekára. Likvidácia: Nespotrebovaný výrobok odovzdajte v zbernom mieste pre zvláštne alebo nebezpečné odpady. Použitý obal po dôkladnom vyprázdnení - odovzdajte do triedeného odpadu


Distribútor: Handymade s.r.o.


Jednotková cena: 12,00 eur / kilogram


Možnosti produktu

Objednajte si produkty v našom eshope - doručujeme na celé Slovensko..aj do vlastných obalov :)

Čo to znamená?
Ak si objednáte tovar na váhu - buď si vyberiete prázdny obal z ponuky alebo vám načapujeme do použitých a umytých nádob, ktoré máme k dispozícii.  
Balíček vám taktiež priletí z použitých materiálov.

máte otázky? sem s nimi :)