Sóda bikarbóna na váhu kozmetická

€2.70

Sóda bikarbóna (hydrogénuhličitan sodný, jedlá sóda, NaHCO3) sa v domácnosti často používa pri upratovaní, praní a pohlcovaní pachov.  Možno ju použiť ako jemné abrazivo, ktoré nepoškodzuje povrchy (napríklad pri čistení indukčnej varnej dosky či sanity).  Je priateľská k životnému prostrediu a zdravotne nezávadná.


POUŽITIE:  

Je vhodná na pranie, upratovanie, umývanie riadov v umývačke a mnoho iného v kuchyni na čistenie pripáleného riadu, na odtsraňovanie zápachu z umývačky, chladničky či kobercov.


SKLADOVANIE: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste - do teploty 30°C. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.


ZLOŽENIE: Obsah NaHCO3 Min 98,0% Obsah Na (výpočtom z obsahu NaHCO3) 27,1 -27,5% pH: ľahko alkalické Vzhľad: biely prášok Teplota topenia: 270 °C Hustota: 2.173 g/cm3 Kód: 310601252200 Vzorec: NaHCO3 CAS číslo: 144-55-8 ES číslo: 205-633-8 Kvalita balenej látky: potravinárska


VAROVANIE: Všeobecné poznámky - kontaminovaný odev vyzlečte. Po vdýchnutí - Zaistite prísun čerstvého vzduchu. Vo všetkých prípadoch pochybností, alebo keď príznaky pretrváva- jú, vyhľadajte lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou - Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Vo všetkých prípadoch pochybností, alebo keď príznaky pretrvá- vajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Po kontakte s očami : Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Vo všetkých prípadoch pochybností, alebo keď príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Po požití - Vypláchnite ústa. Pri zdravotných problémoch volajte lekára. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené - Dráždivé účinky, Nevoľnosť, Zvracanie. Volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM (+421 2 5477 4166) alebo lekára. Likvidácia: Nespotrebovaný výrobok odovzdajte v zbernom mieste pre zvláštne alebo nebezpečné odpady. Použitý obal po dôkladnom vyprázdnení - odovzdajte do triedeného odpadu.

 

Distribútor: handymade s.r.o.

Jednotková cena: 2,70 €/kg


OBALY
: Produkt vám navážime do už použitých pohárov či flašiek, ktoré máme k dispozícii. Obaly sú čistené a dezinfikované prípravkami. Sypané produkty vážime aj do čistých a nových sáčkov.
Pokiaľ máte záujem o úplne nový obal - prihoďte si ho prosím do košíka tu :)  

Možnosti produktu

Objednajte si produkty v našom eshope - doručujeme na celé Slovensko..aj do vlastných obalov :)

Čo to znamená?
Ak si objednáte tovar na váhu - buď si vyberiete prázdny obal z ponuky alebo vám načapujeme do použitých a umytých nádob, ktoré máme k dispozícii.  
Balíček vám taktiež priletí z použitých materiálov.

máte otázky? sem s nimi :)