Kyselina citrónová na váhu

€5.20

Kyselina citrónová je prírodnou konzervačnou látkou, ktorá sa nachádza v rôznych druhoch ovocia a zeleniny.

 

POUŽITIE:

Zmäkčuje vodu a tým chráni práčku pred usadzovaním vodného Odstraňuje vodný kameň (nezapácha ako ocot). Ďalšie použitie: Leštidlo na okná, Ekologické pranie, Kozmetika šumivé bomby, Zmäkčovanie vody. Zabraňuje rastu baktérií, kvasiniek a plesní, preto sa používa aj ako konzervant. V tukoch a olejoch zabraňuje žltnutiu a nežiadúcej zmeny farby a pôsobí tu ako antioxidant. Kyselinu citrónovú nájdeme aj v kozmetike, farmaceutických výrobkoch a v chemickej výrobe.

 

ZLOŽENIE:  Sumárny vzorec: C6H8O7 x H2O Chemický vzorec: (HOOCCH2)2C(OH)COOH Kód HS: 2918 14 00 Číslo EC (EINECS): 201-069-1

Molová hmotnosť: 210.14 g/mol

Číslo CAS: 5949-29-1

Teplota samovznietenia: 540°C

Rozpustnosť vo vode: 1630 g/l (20°C)

Teplota topenia/tavenia: 135 - 152°C

Hustota: 1.54 g/cm3 (20°C)

Hodnota pH: (50 g/l, H2O, 25°C)

Teplota varu: 200 °C (1013 hPa) (rozklad)

Tlak pár: < - 0,1 hPa (20°C) 


SKLADOVANIE: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste - do teploty 30°C a vzdušnej vlhkosti do 70%.


VAROVANIE: Spôsobuje vážne podráždenie očí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Očné viečka držte roztiahnuté a vypláchnite veľkým množstvom čistej, tečúcej vody, po dobu 10 minút. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Pri vdýchnutí: Pri nadýchnutí dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Pokiaľ postihnutý nedýcha, poskytnite umelé dýchanie. Poraďte sa s lekárom.  Pri kontakte s pokožkou - Omývajte mydlom a veľkým množstvom vody. Poraďte sa s lekárom. Volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM (+421 2 5477 4166) alebo lekára. Likvidácia: Nespotrebovaný výrobok odovzdajte v zbernom mieste pre zvláštne alebo nebezpečné odpady. Použitý obal po dôkladnom vyprázdnení - odovzdajte do triedeného odpadu.


Distribútor: handymade s.r.o.

Jednotková cena: 5,20 € /kg

OBALY: Produkt vám navážime do už použitých pohárov či flašiek, ktoré máme k dispozícii. Obaly sú čistené a dezinfikované prípravkami. Sypané produkty vážime aj do čistých a nových sáčkov.
Pokiaľ máte záujem o úplne nový obal - prihoďte si ho prosím do košíka tu :)  


Možnosti produktu

Objednajte si produkty v našom eshope - doručujeme na celé Slovensko..aj do vlastných obalov :)

Čo to znamená?
Ak si objednáte tovar na váhu - buď si vyberiete prázdny obal z ponuky alebo vám načapujeme do použitých a umytých nádob, ktoré máme k dispozícii.  
Balíček vám taktiež priletí z použitých materiálov.

máte otázky? sem s nimi :)